Σφάλμα

Το ερωτηματολόγιο αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Για περαιτέρω βοήθεια, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Αθανάσιος Γκούρας ( athgouras@aueb.gr )

Contact Info: onlinesurveys@aueb.gr
Version 1.0.0